انتقال اثر از یک ناشر به ناشر دیگر

  انتقال اثر از یک ناشر به ناشر دیگر   انتقال اثر از یک ناشر به ناشر دیگر   ۱٫       نامة رضایت ناشر اول مبنی بر انتقال آن به ناشر جدید ( در سربرگ)؛   ۲٫       اصل مجوز دائم کتاب؛   ۳٫       فهرست­ نویسی به نام ناشر جدید؛   ۴٫       فرم قبل از چاپ تکمیل […]