شعر طنز خوابگاه فلسطین شهید بهشتی سال ۸۸- مشاوره چاپ کتاب ۰۹۱۸۳۷۷۵۳۳۴ وش

شعری در وصف ارازلین خولبگاه فلسطین به نام ایزد منان و والا فلسطین را کنم توصیف حالا فلسطین خوابگاه اهل دل بود در و دیوار همه از چوب و گل بود نگهبان داشت هر سه مثل هم جان حبیبی , چیذر و پابوس  چهار شان حسین آقای وش مسئول غذا بود شده کارش خرابی ، آتش و […]